Home

Veranderend samenspel in openbaar bestuur
Het openbaar bestuur staat ten dienste van de inwoners. Zij kiezen hun vertegenwoordigers en laten van zich horen. Dit betekent dat het openbaar bestuur dicht bij de inwoners op lokaal niveau moet acteren. Maar soms is acteren op het regionale niveau treffender en soms zelfs op nationaal of internationaal niveau. Het een sluit het ander niet uit. Maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak van overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en maatschappelijke organisaties. Want hoe houden we de wijk of regio leefbaar als bedrijven niet innoveren, als jongeren wegtrekken omdat opleidingskansen ontbreken, als woonvoorzieningen niet aansluiten op ouderen en mensen vereenzamen? Een samenspel van maatwerk en samenwerken als één overheid is dan nodig. Op deze manier zorgen we voor een representatief, weerbaar en slagvaardig openbaar bestuur. Dit samenspel kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de bestuurlijke verhoudingen, voor de overheidsfinanciering en voor de lokale democratie. Over deze onderwerpen en meer gaat dit symposium.

Voor bestuurders, vertegenwoordigers en ambtenaren
Het symposium is voor alle ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, en voor allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en steeds veranderende positie van het openbaar bestuur.

Delen en doen
We mikken op een enerverende gezamenlijke start met de introductie van de laatste Staat van het Bestuur, een bijdrage van minister Kajsa Ollongren en een prikkelende schets van het veranderende samenspel in het openbaar bestuur. Daarna kunt u in twee rondes kiezen uit een aantal deelsessies. Er is een grote variatie in onderwerpen, inrichting en activiteiten. Geen sessie is hetzelfde, maar de rode draad is dat u in alle sessies aan de slag gaat met het nieuwe samenwerken in het openbaar bestuur. Spreken de toekomstige financiële verhoudingen u aan? Houdt u zich liever bezig met het versterken van de lokale democratie? Of ziet u meer in het gezamenlijk oppakken van regionale opgaven? De keuze is aan u. Zorg tot slot dat u de bijzondere bijdrage van vlogger Rob Koops niet mist!

Graag tot ziens op 28 maart 2019!

 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur Inlooplunch
13.00 uur

Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen
Animatiefilm ‘Staat van het Bestuur 2018’

13.15 uur Speech door Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.30 uur Dilemma’s in het veranderende samenspel door Martijn van der Steen, adjunctdirecteur van de NSOB
14.00 uur Pauze
14.20 uur Eerste ronde deelsessies
15.10 uur Wisselen
15.15 uur Tweede ronde deelsessies
16.05 uur Wisselen
16.15 uur Vlog en quiz over inwoners en bestuurders door Rob Koops
16.35 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
16.45 uur Netwerkborrel

Deelsessies

Om de maatschappelijke opgaven in de regio effectief het hoofd te bieden, maken gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk regionale samenwerkingsagenda’s en sluiten ze regio- of citydeals. Zo’n set afspraken legt de basis voor regionaal maatwerk en het samenwerken in triplehelixverband. Maar hoe werkt dat precies, op regionaal niveau plannen maken, en wat zijn de ervaringen ermee? Hoe kom je (overheden, bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties) op één lijn? In deze deelsessie kunt u meepraten over welke knelpunten in de inrichting van het openbaar bestuur regionale plannenmakerij in de weg staan. En na afloop weet u de belangrijkste valkuilen bij het maken van regionale plannen te omzeilen.

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk werken veelvuldig samen op regionaal niveau. Niet alleen met elkaar, ook met hun maatschappelijke partners (in triplehelixverband). De vorm verschilt per regio, want de opgaven en behoeften verschillen per regio. Bovendien bevat het Nederlands openbaar bestuur niet altijd een altijd passende bestuurslaag voor de regio, en dus is maatwerk nodig. In deze deelsessie krijgt u tips & tricks over hoe u van samenwerkingsagenda of regiodeal tot praktische uitvoering komt. Ook wordt stilgestaan bij successen en knelpunten in de inrichting van het openbaar bestuur en welke daarvan de regionale uitvoering in de weg staan.

Onze snel veranderende samenleving stelt telkens andere eisen aan het openbaar bestuur. Van buiten naar binnen, korte lijnen, plat en wendbaar organiseren, meer in samenhang en verbinding, integraal werken, de burger aan zet (of centraal), loslaten, regievoeren; u herkent ongetwijfeld wel een paar van deze termen. Hoe bepaalt u in dit – vaak complexe – krachtenveld welke maatschappelijke opgaven en inhoudelijke doelen voorop moeten staan? Hoe bepaalt u welke rol het (lokaal) bestuur inneemt en hoe geeft u inhoud en vorm aan interbestuurlijke samenwerking? U gaat aan de hand van casuïstiek uit de praktijk een Goed Openbaar Bestuur Challenge aan, met als doel leerpunten te vinden die bijdragen aan goed openbaar bestuur en een succesvolle aanpak van maatschappelijke opgaven.

De kern van de (lokale) democratie bestaat eruit dat burgers om de vier jaar vertegenwoordigers kiezen. Maar een lokale democratie die zich tot die kern beperkt, wordt wel heel minimaal ingevuld. In de meeste gemeenten krijgt de relatie tussen inwoners en bestuur ook op andere manieren vorm. Hoe bereikt u een brede en gemengde groep bewoners? Wat levert dat op? Hoe verhouden andere vormen van zeggenschap voor bewoners zich tot de rol van de volksvertegenwoordiging? Sinds 2018 ondersteunt het programma Democratie in Actie gemeenten bij dit soort democratische vraagstukken. In deze deelsessie hoort u over de ervaringen tot zover en gaat u aan de slag met Democratie in Actie hulpmiddelen.

Uit recent onderzoek blijkt dat gemeenteraden de instrumenten die de wet hen geeft maar in beperkte mate benutten. Er is onderbenutting van bijvoorbeeld het recht op onderzoek en enquête, er worden weinig initiatiefvoorstellen ingediend en lokale rekenkamers leiden vaak een slapend bestaan. Het initiatief ligt vaak bij het college en de raad volgt. De taakverzwaring van het lokaal bestuur en de trend naar regionaal samenwerken, vragen echter juist om een sterke democratische controle. De gemeenteraad is daarvoor de eerst aangewezen plek. In deze deelsessie een pleidooi voor én een gesprek over de versterking van de gemeenteraad als politieke arena.

Hernieuwde aandacht voor de spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen is nu nodig. Want samenwerken als gelijkwaardige partners is cruciaal om een antwoord te vinden op actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Toch is interbestuurlijke samenwerking zeker niet altijd vanzelfsprekend. Daarom werken we aan een aangepaste Code Interbestuurlijke Verhoudingen. De Code omvat  afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor een goed onderling samenspel. In deze workshop bespreekt u welke spelregels kunnen helpen bij interbestuurlijke samenwerking. Jan van Ginkel, concerndirecteur bij Provincie Zuid-Holland, trapt af met een prikkelende casus over de data-samenleving: waarom lukt het ons niet om op zo’n nieuw veld samen het wiel uit te vinden? We praten graag met u door over de spelregels die helpen om te komen tot een gezamenlijke agenda en werken vanuit een gedeeld belang.

 

Veel publieke opgaven – denk bijvoorbeeld aan regiodeals en aardgasvrije wijken – brengen het openbaar bestuur in een spagaat. Enerzijds is er behoefte aan ruimte om op gemeentelijk niveau de beste oplossing te vinden, anderzijds is er de noodzaak om gezamenlijk de voortgang te volgen – soms ook gedreven doordat het Rijk verantwoording moet afleggen aan de Tweede Kamer. Wanneer is uitwisseling van informatie en onderlinge verantwoording een uiting van samenwerking en wanneer een inbreuk op de lokale autonomie? In deze deelsessie een prikkelende praktijksimulatie in het kader van het onderzoek van BZK naar een aanpassing van het stelsel van overheidsfinanciering.

 

 

Het ministerie van BZK heeft in april 2018 een onafhankelijke werkgroep lokale rekenkamers ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur. De werkgroep voert circa 40 gesprekken met gemeenten over de toegevoegde waarde van lokaal rekenkameronderzoek, ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad. In deze sessie zal de werkgroep een inkijkje geven in de oogst van de gesprekken tot nu toe en de eerste inzichten bespreken over het bereiken van een goed functionerende relatie tussen raad en rekenkamer.

De minister van BZK laat onderzoeken wat de mogelijkheid is van experimenteerruimte in de organieke wetgeving (de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen). Daarbij wordt ook bezien of een algemene experimenteerbepaling juridisch mogelijk is. Die zou een grondslag bieden om een experiment bij algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken.In deze crashtest testen we ‘prototypes’ voor een experimenteerbepaling op zwakke plekken.Een crashtest komt uit de auto-industrie. Autofabrikanten laten in een laboratorium hun nieuwste prototypes expres botsen en filmen en meten dan waar de zwakke plekken in het ontwerp zitten voor de bestuurder en bijrijders. Vervolgens werken de ingenieurs met die resultaten aan verbeteringen van hun ontwerp. We gaan in deze workshop ons prototype, een algemene experimenteerbepaling, keihard laten botsen. We bedenken alle mogelijke redenen waarom (onderdelen van) een algemene experimenteerbepaling NIET gaan slagen. Daarna gaan we met elkaar bedenken hoe we deze problemen en risico’s kunnen tackelen, hoe we het sterker kunnen maken. 

Praktische informatie

Datum en locatie
Het symposium Blik op samenspel vindt plaats op donderdag 28 maart in de Woonindustrie in Nieuwegein.

Adres
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein
routebeschrijving

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Doelgroep
Het symposium is voor alle ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, en voor allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en steeds veranderende positie van het openbaar bestuur.

Kosten
Deelname aan het symposium Blik op samenspel is gratis.

Inschrijven
Wilt u bij deze informatiemiddag aanwezig zijn? Schrijf u dan nu in!

Bevestiging
Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Deelname annuleren of wijzigen
Wilt u uw deelname annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link in uw e-mailbevestiging te klikken en uw registratie aan te passen. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Twitter
Twitteren over Blik op Samenspel? Gebruik #blikopsamenspel.

Privacy

  • De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
  • VNG Congressen is verwerker van uw gegevens in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. We gaan verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
  • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website van de betreffende bijeenkomst en via het registratiesysteem dat wordt gebruikt. Cookies gebruiken wij voor functionele en analytische doeleinden.
  • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren voor de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Indien u ons toestemming heeft gegeven ook over andere bijeenkomsten geïnformeerd te worden, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
  • U kunt zich te allen tijde afmelden onder elk bericht dat u van ons ontvangt.
  • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via privacycs@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.
  • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze corporate website; www.vngcongressen.nl.

VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
t. 070 - 373 84 58
e. vngcongressen@vng.nl

Dit symposium wordt georganiseerd door het Ministerie van BZK